ქვესადგურის ელ. მოწყობილობები

კონტეინერები

განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები

დიზელ გენერატორები

გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები

ზუსტი საზომი ხელსაწყოები

ოპტიკური საზომი ხელსაწყოები

ფიზიკური ენერგიის კონტროლის ხელსაწყოები

ელექტრომაგნიტური გეოფიზიკური ხელსაწყოები

საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა

საიზოლაციო მოწყობილობები

ქრომატოგრაფები

ნავიგაციისა და მეტეოროლოგიის ტექნოლოგიები

ტუმბოები

რკინიგზა

ქიმიკატები