ფიზიკური ენერგიის კონტროლის ხელსაწყოები

• მრიცხველები
• სითხეებისა და აირების ხარჯვის, დონისა და წნევის საზომი ხელსაწყოები
• დეტექტორები და ანალიზატორებ