ნავიგაციისა და მეტეოროლოგიის ტექნოლოგიები

• სანავიგაციო ხელსაწყოები
• ანემომეტრები
• ბატომეტრები (ბარომეტრები)
• ნალექების ან აორთქლების მრიცხველები/რეგისტრატორები
• რადიოზონდური აპარატურა
• ატმოსფერული ნალექების აღმრიცხველები/რეგისტრატორები
• ზედაპირზე დასაკვირვებელი აპარატები
• მეტეოროლოგიური სადგურები
• მეტეოროლოგიური ხელსაწყოების აქსესუარები