საიზოლაციო მოწყობილობები

 

  • სადენის წარმოებაში გამოსაყენებელი საიზოლაციო მანქანა-დანადგარები
  • საიზოლაციო მასალა მილსადენისთვის.
  • ძირითადი შრე. თერმოსტაბილური პოლიეთილენისგან და მინაკაუჩუკის ადგეზივისგან დამზადებული ოთხშრიანი საიზოლაციო ლენტი.
  • გამოიყენება ნავთობისა და გაზის მილსადენებისთვის.
    დამცავი შრე. ოთხ შრიანი საიზოლაციო ლენტი.
  • პრაიმერი – კაუჩუკ-გუდრონის ნარევი
  • ГOCT ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008)