ელექტრომაგნიტური გეოფიზიკური ხელსაწყოები

• გრავიტაციის კვლევის გეოფიზიკური ხელსაწყოები
• ინდუქცირებული პოლარიზაციის გეოფიზიკური ხელსაწყოები
• მაგნეტომეტრიული გეოფიზიკური ხელსაწყოები
• ტელემეტრიული აპარატები
• სეისმოაპარატურა
• თეოდოლიტები
• ტოპოგრაფიული ხელსაწყოები