საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა

• მიკროსკოპები
• სკანერები
• დიფრაქციული აპარატები
• მანქანა-დანადგარები და აპარატურა ცდებისა და გაზომვებისთვის
• მრიცხველები
• მარეგულირებელი და საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები
• გამოსხივებით მომუშავე არასამედიცინო აპარატურა