ოპტიკური საზომი ხელსაწყოები

• მაპოლარიზირებელი მასალა
• ასტრონომიული და ოპტიკური ხელსაწყოები
• თხევად-კრისტალური აპარატები
• ფოტოგრაფიული მოწყობილობები